Přestávky při práci na PC

Podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci je práce se zobrazovací jednotkou zařazena do kategorie prací se zrakovou zátěží. V ustanovení § 35 citovaného nařízení vlády jsou pro všechny vyjmenované práce v riziku zrakové zátěže stanoveny minimální opatření k ochraně zdraví při práci. Podle citovaného ustanovení musí být práce se zrakovou zátěží v zájmu omezení jejího nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 5 hodinách nepřetržité práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.
Tyto bezpečnostní přestávky se na rozdíl od pracovních přestávek na jídlo a oddech podle § 88 odst. 1 věta první zákoníku práce započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy nebo platu. Účelem bezpečnostních přestávek by měla být především změna polohy těla, aby si zaměstnanec mohl narovnat páteř, dále procvičení prstů u rukou a v neposlední řadě odpočinek očím. Nakonec není vyloučeno, že zaměstnanec bude po dobu bezpečnostní přestávky vykonávat jinou práci. Bezpečnostní přestávka není přestávka na jídlo a oddech, která je v pravém slova smyslu volnem zaměstnance. Bezpečnostní přestávka je nedílnou součástí pracovní doby, ale jejím účelem je zajistit vhodnou organizací práce zaměstnanci, aby po stanovenou dobu přestávky nebyl exponován riziku. Za nařizování a dodržování bezpečnostních přestávek stejně jako za dodržování pracovní doby vůbec odpovídají jednotliví vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele.

Tags: