Aktuality

OVČÁRNA 2017

Osmnácté setkání členů ČMOSA a jejich rodinných příslušníků spojené s turistickým pochodem nazvané ,,OVČÁRNA 2017" se uskuteční
ve dnech 13. - 15. října 2017 v Jeseníkách.

Pro aktuální informace volejte Kancelář odborového svazu.

III. zasedání ÚV ČMOSA

Ve dnech 18. - 19. října 2017 se uskuteční III. zasedání ÚV ČMOSA v Komorním Hrádku.

Setkání zástupců zaměstnanců odborových svazů RoPo

Dne 30.8.2017 se v Praze ve velkém zasedacím sále Domu odborových svazů "Přítomnost" uskutečnilo setkání zástupců zaměstnanců odborových svazů RoPo, které zastupují odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě. Toto zasedání řešilo současný stav vyjednávání s Vládou ČR o platech uvedených zaměstnanců. V případě rezortu MO státních zaměstnanců, občanských zaměstnanců a zaměstnanců příspěvkových organizací.

Zde naleznete "Usnesení" z tohoto setkání.
Dále se toto setkání usneslo na podpoře požadavků odborů i případným organizováním protestních akcí. Protože se jedná o Vaše platy, věříme,
že nás v případě potřeby účinně podpoříte.
Seznamte prosím s tímto usnesením a závěry Vaší členskou základnu, popř. i ostatní zaměstnance, tak aby byli připraveni naše požadavky podpořit. Rovněž doporučujeme s tímto usnesením seznámit příslušné statutární orgány (velitele, ředitele atd.).

Předsedkyně ČMOSA Mgr. Renata Kořínková na setkání s předsedou ČMKOS Josefem Středulou

Dne 29. srpna 2017 proběhlo na pozvání ředitele VTÚ, s.p. Mgr. Jiřího Protivy a předsedů odborových organízací, působících ve státním podniku setkání s předsedou ČMKOS Josefem Středulou, s předsedkyní ČMOSA Mgr. Renatou Kořínkovou a se zaměstnancem Kanceláře ČMOSA Janem Koštou.

Fotografie ze setkání:

Opatření k ochraně zdraví a bližší požadavky na způsob organizace práce při mimořádně teplých dnech

Ochrana zdraví pracovníků před nepřípustnou pracovně tepelnou zátěží, poskytování ochranných nápojů a stanovení režimu práce a bezpečnostních přestávek se řídí nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Zde si můžete přečíst celý článek hlavního hygienika MO - plukovník MUDr. Pavla Náplavy.

Kolektivní smlouva 2017

Dne 6. prosince 2016 byla podepsána rámcová "Kolektivní smlouva 2017", s
účinností do 31.12. 2018, s možností prodloužení do 31.12. 2021.

V nejbližší době bude zasláno úplné znění výše uvedené kolektivní
smlouvy, včetně jejích příloh a Pomůcky FKSP.

VII. sjezd ČMOSA

VII. sjezd ČMOSA se konal ve dnech 9. – 10. prosince 2016 ve VZ Bedřichov – Špindlerův Mlýn.

Pro organizační přípravu VII. sjezdu ČMOSA:
- byl schválen harmonogram přípravy
- byly ustaveny přípravné pracovní komise
- pro změny Stanov ČMOSA
- pro zpracování návrhu Programu ČMOSA na období 2017 - 2020
- pro přípravu voleb do orgánů ČMOSA.

Jízda vlastním vozem na pracovní cestu

Dotaz:
Zaměstnanci firmy jsou vysíláni na pracovní cesty jednak firemními vozy a jednak vlastními vozy. Žádný zaměstnanec není řidičem z povolání a ani v pracovní smlouvě nemá uvedeno řízení vozidla jako náplň práce. Jaké povinnosti s touto činností spojené musí zaměstnavatel a zaměstnanec splňovat?
Odpověď:
To je především otázka BOZP, otázka prevence rizik. Zaměstnavatel si předně musí ověřit, jestli dotyční zaměstnanci mají zdravotní způsobilost k řízení vozidla, asi by je měl vyslat na lékařskou preventivní prohlídku, protože platí zásada, že zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práci, ke které by nebyl způsobilý. Pak je samozřejmě musí zaměstnavatel řádně proškolit, ne z provozu na pozemních komunikacích, to asi ovládají, když mají řidičský průkaz, ale z toho, jak se chovat na pracovní cestě, kde parkovat, kde odstavovat vozy, jak si počínat při nehodě, komu ji hlásit atd., atd.
V případě firemních vozů platí nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky a to musí zaměstnavatel respektovat. Zejména musí zpracovat místní provozně bezpečnostní předpis pro každé firemní auto, kde musí mimo jiné stanovit povinnosti zaměstnance, který vozidlo řídí (např. bezpečnostní přestávku, parkování auta, jak si počínat při nehodě, komu ji hlásit, apod.) a zaměstnance s ním musí prokazatelně seznámit.
Pokud se týká ostatních aut (soukromých) tak tam by si měl zaměstnavatel zjistit, jestli jsou řádně pojištěna (a bez pojištění nepovolit jízdu s nimi) a pak zase postupovat důsledně podle § 153 zákoníku práce: „Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel; přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance.″ Z toho vyplývá pro BOZP, že zaměstnavatel musí důsledně před každou pracovní cestou zaměstnanci písemně stanovit dobu a místo nástupu pracovní cesty a ukončení pracovní cesty a způsob dopravy, to má pak zásadní význam pro odškodnění pracovního úrazu. Zaměstnavatel, který jen předpokládá, že zaměstnanec pojede na pracovní cestu např. vlakem, se nemůže vyvinit z odpovědnosti za pracovní úraz, když se zjistí, že zaměstnanec použil vlastní vozidlo. Zaměstnavatel toto nesmí ponechat náhodě a musí si předem ověřit, jakým vozidlem zaměstnanec pojede a jestli k tomu má dostatečné předpoklady. 

Zpracoval : dle odborné předlohy J.Hahn, zaměstnanec K-ČMOSA,
dne 4. listopadu 2016

Změny ve ztížení společenského uplatnění

Dotaz:
Jaké změny přinesla legislativa v nařízení vlády č. 276/2015 Sb. ohledně ztížení společenského uplatnění?
Odpověď:
S účinností od 26. října 2015 je problematika odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění upravena nařízením vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Základní principy odškodnění se oproti předchozí právní úpravě nemění. Zásadní změnou však je, že hodnota bodu byla zvýšena ze 120 Kč na 250 Kč. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb.v návaznosti na zdravotnickou reformu provedenou v roce 2011 balíčkem zdravotnických zákonů jednoznačně stanoví, který poskytovatel zdravotních služeb je kompetentní k vydání lékařského posudku o ztížení společenského uplatnění, z čeho tento lékař při hodnocení zdravotního stavu vychází a jaké náležitosti lékařský posudek musí obsahovat.
Od 21.7.2016 platí v citovaném nařízení vlády ustanovení novely č. 224/2016 Sb. Úpravy se týkají počtu bodů u některých položek v příloze č. 1 a doplnění chybějících položek v kapitole VI přílohy č. 4. přidáno bylo jedno přechodné ustanovení.

Zpracoval : J.Hahn, dne 4.8.2016

9. doplněk Kolektivní smlouvy 2012

Dne 31. 5. 2016 byl podepsán 9. doplněk Kolektivní smlouvy 2012, upravující rizikový příspěvek.

Celý dokument k přečtení zde.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuality